Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry:n säännöt

AALTO-YLIOPISTON TAITEIDEN JA SUUNNITTELUN YLIOPPILAAT TOKYO RY:N SÄÄNNÖT
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään epävirallista lyhennettä TOKYO.

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää taiteen ja taideteollisuuden alan opiskelijoiden sekä opintonsa jo päättäneiden kohtaamista, edistää heidän yhteiskunnallisia, ammatillisia, yleisiä taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opiskelijan ja kulttuurin asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä ja kohottaa taiteen ja taideteollisuuden alan tutkintojen ja aloja opiskelevien arvostusta ja
tuntemusta yhteiskunnassa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää kulttuuritapahtumia
– tukee henkisesti jäsentensä opiskelua ja opiskelun edellytyksiä
– toimii edunvalvojana koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa
– kehittää ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
– harjoittaa tiedotustoimintaa
– tukee henkisesti muiden yhdistyksen tarkoitusta edistävien yhteisöjen toimintaa sekä edistää toimijoiden yhteistyötä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
– järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

JÄSENET
3. Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, alumnijäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.

4. Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenyyttä hakeva
luonnollinen henkilö, joka suorittaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulussa taiteen tai taideteollisen alan tai niihin läheisesti liittyvän alan tutkintoa tai
opintoja osana yliopistotutkintoaan ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja
toimintaperiaatteet. Varsinainen jäsen voi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opintoja sisältävän yliopistotutkinnon suoritettuaan siirtyä yhdistyksen alumnijäseneksi ilmoittamalla tästä yhdistyksen hallitukselle. Jos Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu lakkaa olemasta tai tavalla tai toisella muuttuu osaksi toista oikeushenkilöä, yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenyyttä hakeva luonnollinen henkilö, joka suorittaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun toimintaa jatkavassa yksikössä taiteen tai taideteollisen alan tutkintoa tai niihin läheisesti liittyvän alan tutkintoa tai opintoja osana yliopistotutkintoaan.
Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5. Alumnijäsen
Yhdistyksen alumnijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenyyttä hakeva luonnollinen henkilö, joka on suorittanut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tai sitä edeltäneessä yksikössä taiteen tai taideteollisen alan tutkinnon ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet. Varsinainen jäsen voi edellä mainitun tutkinnon tai Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opintoja sisältävän yliopistotutkinnon suoritettuaan siirtyä yhdistyksen alumnijäseneksi ilmoittamalla tästä yhdistyksen hallitukselle.
Jos Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu lakkaa olemasta tai tavalla tai toisella muuttuu osaksi toista oikeushenkilöä, yhdistyksen alumnijäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenyyttä hakeva luonnollinen henkilö, joka on suorittanut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun toimintaa jatkavassa yksikössä taiteen tai taideteollisen alan tutkinnon tai niihin läheisesti liittyvän alan tutkinnon tai
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun toimintaa jatkavan yksikön opintoja sisältävän yliopistotutkinnon.
Alumnijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Alumnijäsenellä ei ole äänioikeutta.

6. Kannattajajäsen
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet.
Kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

7. Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tavoitteita.

Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT
8. Jäsenen eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Varsinainen jäsen voidaan erottaa myös, kun hän on suorittanut tai keskeyttänyt sen taiteen tai taideteollisen alan tutkinnon tai sen taiteen tai taideteolliseen alaan läheisesti
liittyvän alan tutkinnon tai sen yliopistotutkinnon, mitä opiskeli jäseneksi liittyessään, ellei tämä ole ilmoittanut yhdistyksen hallitukselle halustaan liittyä yhdistyksen alumnijäseneksi. Tutkinnon suorittanut varsinainen jäsen, joka ei ole sisällyttänyt Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opintoja osaksi yliopistotutkintoaan, voidaan erottaa tästä huolimatta, sillä hän ei täytä alumnijäsenyyden edellytyksiä.

9. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaiselta jäseneltä, alumnijäseneltä ja kannattavalta jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- tai jäsenmaksuja.

PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO
10. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kymmeneen (3-10) muuta varsinaista jäsentä.
Suosituksena on, että puheenjohtajan on suoritettava tutkintoa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Lisäksi suositellaan, että vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on oltava tutkinto-opiskelijoita Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus päättää talousarvion puitteissa myös yhdistyksen työntekijöiden palkkaamisesta ja heidän työehdoistaan.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

13. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi kuuluu toisaalla näissä säännöissä ja yhdistyslaissa määrättyjen tehtävien lisäksi
– yhdistyksen järjestö- ja taloustoiminnan periaatteista sekä yhdistyksen omistamien yritysten taloudellisen toiminnan suuntaviivoista päättäminen
– merkittäviä taloudellisia riskejä tai vastuita sisältävistä yhdistyksen taloutta tai toimintaa koskevista hankkeista ja suunnitelmista päättäminen
– sen hyväksyttäväksi alistettujen omaisuuden hankintaa tai luovuttamista koskevista asioista päättäminen
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Alumnijäsenellä, kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

15. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. valitaan edustajat yhdistyksen omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

MUUT MÄÄRÄYKSET
16. Yhdistyksen tunnukset

Yhdistyksen tunnusvärit ovat valkoinen ja keltainen eli heraldiset kulta ja hopea. Yhdistyksen merkki on pylpyrä, joka on kolme kertaa kiertyvä aritmeettinen spiraali, jonka viiva ja välit ovat yhtä paksut. Tunnusvärein merkki esitetään keltaisena valkoisella pohjalla.

17. Ohjesäännöt
Yhdistyksellä voi näiden sääntöjen lisäksi olla myös muita ohjesääntöjä ja työjärjestyksiä, jotka hyväksyy yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
18. Yhdistyksen lehti
Yhdistys julkaisee lehteä nimeltä Torso. Lehteä julkaistaan vähintään neljä kertaa vuodessa.
19. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.